Koncerty organowe - Janusz Raczyński / Agnieszka Cypryk / Jarosław Wróblewski

19:00

Koncert w ramach cyklu koncertów organowych w Sali Organowej im. T. Jarzęckiego w ZPSM Nr 1. 


Program:

Janusz Raczyński (1958) - Koncert na skrzypce, gitarę i organy (PRAWYKONANIE)

(opracowanie partii orkiestry – Marcin Zieliński)

I – Adaggio

II – Allegro non troppo


Agnieszka Cypryk – skrzypce 

Janusz Raczyński – gitara

Jarosław Wróblewski – organy


Janusz Raczyński – Sonata żałobna na gitarę i organy

I – Oremus – Solemne

II – Tombeau na śmierć klawesynistki 2012 – Misterioso

III – Fuga fantazja – Andante con tenerezza

IV – Finale – Rondo – Allegramente


Janusz Raczyński – gitara

Jarosław Wróblewski – organy


Wykonawcy:

Janusz Raczyński gitara
Agnieszka Cypryk skrzypce
Jarosław Wróblewski organyBilety:

Wstęp wolny


Organizator:

Fundacja Nowa Miodowa i ZPSM Nr 1 w Warszawie


Bio:

Agnieszka Cypryk

Studia muzyczne ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Ireny Dubiskiej. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich m.in. w Łańcucie oraz w Hitzacker w Niemczech. Umiejętności doskonaliła pod kierunkiem m. in. J. Fourniera, W. Marschnera, E. Hurwitza, W. Wiłkomirskej oraz T. Wrońskiego.

Prowadzi bogatą działalność jako muzyk solista i kameralista. Współpracowała m. in. z Orchestra dell Teatro di Genova we Włoszech, Polską Orkiestrą Radiową, zespołem Ars Nova, oraz jako solistka z Filharmonią Białostocką oraz z Capella Arcis Varsoviensis. Stale współpracuje z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Warszawskim Towarzystwem Muzycznym, agencją koncertową Pro Arte.
Występowała na prestiżowych festiwalach: Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Kameralnej w Słupsku, Muzycznych Spotkaniach w Radziejowicach prowadzonych przez Jerzego Waldorfa oraz na wielu festiwalach w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Austrii i Czechach.
Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz Polskich Nagrań. W 2007 roku brała udział w nagraniu wersji kwartetowej Koncertu e-moll F. Chopina dla telewizji japońskiej.
Jest założycielką Tria Fortepianowego Con Fuoco, z którym po wielu trasach koncertowych nagrała płytę „Salon Fryderyka” wydaną przez firmę Dux w roku 1997. Jest współzałożycielką, wraz z gitarzystą Januszem Raczyńskim, duetu Ten Strings Duo oraz kwartetu Concertino con Chitarra.

Jest też autorką cyklu koncertów poetycko-muzycznych z udziałem wybitnych aktorów: Krzysztofa Kolbergera, Anny Seniuk, Ignacego Gogolewskiego, Joanny Szczepkowskiej, Wojciecha Wysockiego. Współpracowała też z innymi aktorami m. in. Ewą Wiśniewską, Bożeną Dykiel, Januszem Zakrzeńskim. Jako konsultant muzyczny współpracowała z polskimi reżyserami m. in. Ryszardem Berem przy filmie „Cudzoziemka”, Janem Machulskim, Krzysztofem Kolbergerem.

Od czasu studiów prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną. Była asystentką prof. Magdaleny Rezler-Niesiołowskiej w warszawskiej Akademii Muzycznej. Przez wiele lat kierowała Sekcją Instrumentów Smyczkowych w PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie.

Wychowała kilkudziesięciu laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Ponad 20 jej absolwentów ukończyło studia muzyczne w Polsce i za granicą (w USA, Niemczech, Francji), kontynuując dalej własną działalność artystyczną.

W roku 2011 na zamówienie Muzeum Pałacu w Wilanowie objęła kierownictwo artystyczne oraz nagrała jako solistka i kameralistka płytę „Muzyka na europejskich dworach”.Obecnie od ponad pięciu lat współtworzy (wraz z felcistą Ryszardem Borowski, akordeonistą Rafałem Grząką i wiiolonczelistą Krzysztofem Lenczowskim) zespół „Cup of Time”. Kwartet ten wydał w 2014 roku w firmie DUX płytę zatytułowaną „Cup of Time plays Namysłowski”. Płyta ta została wybrana jazzową płytą roku przez pismo HiFi i Muzyka, była też płytą tygodnia w radiowej Trójce.
Z zespołem „Cup of Time” nagrała jeszcze cztery płyty – ostatnią w 2020 roku pod tytułem „Modern Tangos”.


Janusz Raczyński

Urodził się w 1958 roku w Warszawie. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów gitarowych w Zamościu (1982) i w Krakowie (1986). Zadebiutował w 1981 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie i od tego czasu prowadzi ożywioną działalność koncertową. Jako solista i kameralista, brał udział w wielu festiwalach gitarowych w kraju. Koncertował również w Rosji, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii i Turcji. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i TV oraz dla TV fińskiej i tureckiej. W 1989 roku wraz z kwartetem gitarowym „Fandango” nagrał płytę dla Polskich Nagrań. Przez wiele lat współpracował z Filharmonią Narodową w Warszawie. W swoim repertuarze ma nie tylko solowe utwory gitarowe, ale również dużą ilość muzyki kameralnej. Jest autorem wielu aranżacji, a obecnie zajmuje się również kompozycją. Występował z kwartetem gitarowym „Bolero”, którego powstanie zainicjował w 1997 roku i z którym nagrał płytę pt.”Bolero”.
Koncertował w duecie „Acentuado” z gitarzystą Oskarem Nowakowskim, z którym nagrał płytę pt. „The Gitar Duo Acentuado Plays The Great Hits”.
Od dawna współpracuje ze znakomitą skrzypaczką Agnieszką Cypryk tworząc „10 Strings Duo”
W 2006 roku wspólnie założyli kwartet smyczkowo – gitarowy „Concertino con Chitarra”
Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1982 roku w PSM II ST. im. J.Elsnera w Warszawie, obecnie ZPSM nr 1.
Jego uczniowie zdobyli około czterdziestu  nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi kursy mistrzowskie. W 1989 roku założył pierwsze po wojnie Prywatne Konserwatorium Muzyczne, które działało do 2006 roku.

W listopadzie 2011 roku na VII Warszawskim Festiwalu Gitarowym odbyła się prapremiera światowa jego Koncertu na skrzypce, gitarę i orkiestrę. Wykonawcami byli: Agnieszka Cypryk-skrzypce, Janusz Raszyński-gitara i Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.

Od roku 2017 realizuje wraz z organistą Jarosławem Wróblewskim projekt „Gitara i organy”.

W 2019 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” a w roku 2021 otrzymał „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. W 2022 r. otrzymał stypendium twórcze MKiDN. 4 października 2022 odbyło się prapremierowe wykonanie „Sonaty żałobnej” na gitarę i organy w ramach koncertów organowych ZPSM nr1 w Warszawie.


Jarosław Wróblewski prof. UMFC

Kształcenie muzycz­ne roz­po­czął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Białymstoku w kla­sie orga­nów prof. Marii Terleckiej. W latach 1988–1993 stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, któ­rą ukoń­czył z wyni­kiem bar­dzo dobrym w kla­sie orga­nów prof. Józefa Serafina.
W latach 1993–2002 kształ­cił się w Hochschule für Musik und dar­stel­len­de Kunst Mozarteum w Salzburgu w kla­sie prof. Heriberta Metzgera, któ­ry ukoń­czył z wyróż­nie­niem i nagro­dą Ministra Republiki Austrii, a od roku 1995 na wydzia­le „Katolickiej Muzyki Kościelnej” gdzie uzy­skał dyplo­mem z wyróż­nie­niem w spe­cjal­no­ściach: orga­ny, dyry­gen­tu­ra chó­ral­na, impro­wi­za­cja orga­no­wa i kom­po­zy­cja kościel­na.
Brał udział w licz­nych kon­kur­sach orga­no­wych i został lau­re­atem nastę­pu­ją­cych z nich:

  • Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Szkół Średnich w Inowrocławiu (I miej­sce),
  • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Kamieniu Pomorskim (IV miej­sce),
  • Międzynarodowy Konkurs Organowy w Gdańsku (wyróż­nie­nie),
  • Konkurs Organowy „Bacha i Buxtehudego” w Szekszard (Węgry) (III miej­sce),
  • Konkurs Organowy w San Elpido a Mare (Włochy) (run­da fina­ło­wa).

Jako soli­sta, dyry­gent i muzyk kame­ral­ny wystę­pu­je w Polsce, Czechach, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie, bio­rąc udział w licz­nych pra­wy­ko­na­niach utwo­rów kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych (Seierl, Raditschnig, Mahmoud, Przybylski).
Przez wie­le lat współ­pra­co­wał z Międzynarodowym Towarzystwem im. Paula Hofhaymera w Salzburgu, dla któ­re­go przy­go­to­wał licz­ne pro­duk­cje muzycz­ne (m.in. wyko­na­nie wszyst­kich dzieł orga­no­wych Jehana Alaina).
Działał rów­nież jako muzyk kościel­ny w kil­ku kościo­łach Salzburga (Pfarre Wals, Pfarre Parsch, St. Michaelkirche), następ­nie w koście­le św. Anny w Piasecznie i Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, kul­ty­wu­jąc orga­no­wą muzy­kę litur­gicz­ną oraz impro­wi­za­cję i kom­po­zy­cję kościel­ną.
Oprócz wystę­pów solo­wych współ­pra­co­wał z wie­lo­ma orkie­stra­mi i zespo­ła­mi wokal­no-instru­men­tal­ny­mi (Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Collegium Musicum St. Gallen, Sinfonieorchester der Hochschule Mozarteum, Capella Bydgostiensis, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej), jak rów­nież z soli­sta­mi i zespo­ła­mi, uczest­ni­cząc w kon­cer­tach i nagra­niach.
Doktorat w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka uzy­skał w roku 2006 w Akademii Muzycznej w Krakowie na pod­sta­wie roz­pra­wy Źródła inspi­ra­cji kom­po­zy­tor­skich Antona Heillera (1923–1979) w świe­tle wybra­nych kom­po­zy­cji orga­no­wych doj­rza­łe­go okre­su jego twór­czo­ści. W latach 2002–2012 pra­co­wał w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pro­wa­dząc kla­sę orga­nów oraz zaję­cia z har­mo­nii modal­nej.
Obecnie jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak­że jest nauczy­cie­lem orga­nów w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie.
W latach 2009–2010 był słu­cha­czem Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
Od roku 2012 peł­ni funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Oprócz pra­cy arty­stycz­nej pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność nauko­wą (wykła­dy, semi­na­ria, kur­sy mistrzow­skie, publi­ka­cje, hasła ency­klo­pe­dycz­ne).

Galeria

Nadchodzące wydarzenia

Wszystkie wydarzenia

Instagram