Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZPSM Nr 1 w Warszawie – www.nowamiodowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 września 2021 r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Zdjęcia z wydarzeń szkolnych są prezentowane za pomocą galerii i nie posiadają alternatywnego tekstu
 • Brak możliwości zwiększenia kontrastu oraz rozmiaru liter. Powiększenie widoku możliwe jest wyłącznie za pomocą funkcji dostępnej z poziomu przeglądarki (skrót Ctrl +)
 • Brak możliwości sterowania stroną za pomocą jednego przycisku

Oświadczenie sporządzono dnia: 1 września 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Woźniacka, sekretariat@miodowa.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu kancelarii 22 831 16 23 w. 1. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres sekretariat@miodowa.edu.pl.

W razie jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z nami, pisząc na powyższy adres lub pisząc na e-mail: sekretariat@miodowa.edu.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa.
 • Siedziba składa się z dwóch budynków (budynek A „zabytkowy”, w którym znajduje się administracja szkoły i klasopracownie nauczania ogólnego oraz budynek B „nowy”, w którym znajduje się sala koncertowa, sale kameralne oraz pracownie dydaktyki muzycznej).
 • Do siedziby ZPSM Nr 1 prowadzi jedno wejście główne od ul. Rakowieckiej 21. Wejście to prowadzi na poziom -1, posiada podjazd dla wózków i umożliwia dalszy dojazd korytarzami do dwóch dźwigów osobowych, umożliwiających dojazd do poziomu 2 budynku A oraz do wszystkich poziomów budynku B.* Osoby na wózkach mogą również skorzystać z alternatywnego wejścia za pomocą dźwigu osobowo-towarowego zatrzymującego się na poziomie terenu, z prawej strony budynku B. Dźwigi obsługiwane są przez pracowników i ochronę ZPSM Nr 1, po zgłoszeniu potrzeby skorzystania z windy u pracownika ochrony szkoły. Stanowisko pracownika ochrony szkoły znajduje się przy wejściu głównym, przy którym znajduje się także portiernia i punkt informacyjny.
 • Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku B oraz na czterech kondygnacjach budynku A, za wyjątkiem korytarza na III piętrze – poddaszu. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym poziomie obu budynków.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku zastosowana została informacja wizualna jednak nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 • Na terenie ZPSM Nr 1 w Warszawie, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, z którego można dostać się do podjazdu prowadzącego do wnętrza budynku.
 • Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy ochrony ZPSM Nr 1 w Warszawie. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Szkoły.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika ZPSM Nr 1 w Warszawie do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na poziomie wejścia głównego.
 • *obecnie skorzystanie z podjazdu dla wózków przy wejściu głównym jest ograniczone ze względu na przechodzące przez niego stare przyłącze elektroenergetyczne. Do czasu jego usunięcia, dojazd wózków do wnętrza siedziby ZPSM Nr 1 w Warszawie możliwy jest poprzez dźwig osobowo-towarowy zatrzymujący się na poziomie terenu, z prawej strony budynku B.