Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach

na terenie siedziby ZPSM Nr 1 organizowanych przez ZPSM Nr 1 i Fundację Nowa Miodowa

1

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych w siedzibie ZPSM Nr 1 przy ul. Rakowieckiej 21 w Warszawie (zwanej dalej Nowa Miodowa).

2

Podczas Wydarzeń odbywających się na terenie Nowej Miodowej, organizowanych we współpracy z ZPSM Nr 1 i Fundacją Nowa Miodowa przez inne podmioty, równolegle obowiązuje Regulamin Organizatora danego wydarzenia.

3

Programy Wydarzeń i koncertów dostępne są na stronie www.nowamiodowa.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru i wykonawców.

4

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania Wydarzenia w Nowej Miodowej. Każda osoba przebywająca w Nowej Miodowej zobowiązana jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nowamiodowa.pl oraz stacjonarnie w siedzibie ZPSM Nr 1.

6

Niezależnie od postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów prawa.

7

Wstęp na teren Wydarzeń jest możliwy po okazaniu Obsłudze Widza ważnego biletu, wejściówki lub zaproszenia, chyba, że na stronie Wydarzenia została umieszczona informacja „wstęp wolny”.

8

Bilety/wejściówki na Wydarzenia, których organizatorem jest Fundacja Nowa Miodowa i ZPSM Nr 1, można nabyć/odebrać poprzez serwis Bilety24 (online lub w biletomacie w siedzibie ZPSM Nr 1), zgodnie z regulaminem zakupu biletów dostępnym na stronie www.bilety24.pl.

9

Biletomat dostępny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00 przy ul. Rakowieckiej 21.

10

Na niektóre koncerty obowiązują bezpłatne wejściówki, których pula jest ograniczona. Pule te dostępne są w serwisie Bilety24, w terminie i trybie opisanym na stronie danego wydarzenia w serwisie Bilety24 i zgodnie z regulaminem serwisu.

11

Posiadaczami karty ZPSM Nr 1, działającej w serwisie Bilety24, mogą być jedynie uczniowie, pedagodzy i pracownicy ZPSM Nr 1.

12

Liczba sprzedawanych/dystrybuowanych biletów/wejściówek na wydarzenie jest ograniczona.

13

Organizator i Obsługa Widza zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzeń: osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

14

Osoby niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami powinny zgłosić swoje potrzeby podczas zakupu biletu lub wejściówki i mogą zajmować jedynie specjalnie wyznaczone miejsca. Obsługa Widza jest zobowiązana pomóc w transporcie, uruchomić windę i umożliwić zajęcie odpowiedniego miejsca.

15

Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń Organizatora, Obsługi Widza oraz służb porządkowych.

16

Uczestnicy Wydarzeń oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzeń zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

17

Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniach na wyłączną odpowiedzialność pełnoletnich osób, które sprawują nad nimi opiekę.

18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.

19

Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie podczas koncertów przez widzów jest zabronione.

20

Na terenie Wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia.

21

Organizator może odmówić spóźnionym Widzom wejścia na Wydarzenie. W innych przypadkach spóźnieni Widzowie będą wpuszczani jedynie podczas przerw.

22

Widzowie niestosujący się do poleceń Obsługi Widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

23

Podczas niektórych koncertów dokonywane są nagrania audio lub audio-video, a także dokumentacja zdjęciowa. Wizerunek osób przebywających na terenie koncertów może zostać utrwalony w ramach nagrania koncertu, a następnie rozpowszechniany jedynie w celach dokumentacyjnych lub promocji Organizatora i Nowej Miodowej.

24

Uczestnicy kupując bilet lub odbierając wejściówkę, akceptują postanowienia Regulaminu i przyjmują do wiadomości możliwość utrwalenia oraz publikacji swojego wizerunku.

25

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzeń oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzeń. Wprowadzenie zmian w Regulaminie nie wymaga konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników.